Algemene voorwaarden Dinst

Bemiddeling

Dinst biedt aan hulpvragers en dienstverleners de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen door bemiddeling van Dinst met als doel dat partijen met elkaar een overeenkomst aangaan. De Dienstverleners die door Dinst zijn geselecteerd zijn niet in dienst van Dinst en er is ook geen sprake van een gezagsverhouding.

Definities

Lidmaatschap: de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst. Lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Dinst een overeenkomst tot levering van de Dienst aangaat. Dienst: het plaatsen van een profiel van de dienstverlener en het zoeken door hulpvragers naar dienstverleners en het onderling uitwisselen van contactgegevens en alle aanvullende, optionele betaalde diensten waaronder, maar niet beperkt tot het kopen van leads (alleen dienstverleners) en in de toekomst mogelijk het premium lidmaatschap (alleen voor Hulpvragers). Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dinst en Lid waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Matchen: Een koppeling tussen dienstverlener en hulpvrager zoals die door de diensten van Dinst tot stand is gekomen. Dinst: gevestigd Herengracht 182, 1016 BR te Amsterdam.

1. Lid worden

1.1 Dinst is ontworpen om hulpvragers en Dienstverleners op internet in contact te brengen. Dienstverleners worden lid door het doorlopen van de Inschrijfprocedure. Dinst zal de selectiecriteria zo duidelijk mogelijk communiceren. Dinst is gerechtigd de procedures bij inschrijving van tijd tot tijd aan te passen. Hulpvragers worden lid door het aanklikken van de ‘contactgegevens dienstverlener opvragen’ knop. Als lid gaat men akkoord met de deze algemene voorwaarden en het privacybeleid. Lees ze alstublieft aandachtig door.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle diensten door Dinst aan Leden. Na aanmelding als lid zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

2. Toegang tot aanmelding

2.1 Lid moet 18 jaar of ouder zijn om zich in te schrijven.

2.2 Het lidmaatschap mag alleen door Lid persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke gebruikt worden. Het is anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, niet toegestaan het lidmaatschap te gebruiken en Lid mag het lidmaatschap niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

2.3 Dinst selecteert haar dienstverleners en behoudt zich het recht voor Leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

2.4 Wanneer aan de voorwaarden voor lidmaatschap is voldaan, zou Dinst dienstverleners een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen verstrekken. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, worden gedeeld. Dinst kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een Lid.

2.5 Dinst behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging aanmeldingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen. Tarieven voor betaalde diensten kunnen door Dinst worden bepaald op basis van vraag en aanbod en kunnen per minuut, per stad en per regio verschillen.

3. Gedragsregels

3.1 Lid zal Dinst niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen"; computervredebreuk ("hacken") via Dinst of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.

3.2 Lid zal zich in de communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat Lid op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zal bezigen in enige vorm.

3.3 Het Dinst privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de Dinst dienst. Door aanmelding verklaart Lid met dit beleid in te stemmen en zich eraan te conformeren.

3.4 Dienstverlener stemt ermee in om in het profiel, in fotovelden, in vrije invoervelden persoonlijke informatie zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, email adressen, of andere persoonlijke herleidbare informatie te vermelden. De informatie die dienstverlener opgeeft zal worden gebruikt voor:

3.4.1 Zoekprocessen.
Dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat een dienstverlener van Dinst opgeeft, een hulpvrager zal zoeken in de database met alle verzamelde persoonsgegevens (waaronder die van Lid) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van de zoekende hulpvrager. Alle door de dienstverlener opgegeven informatie, met uitzondering van de achternaam, adresgegevens, emailadres en (mobiel) telefoonnummer, is op dat moment opvraagbaar door de zoekende hulpvrager. Contactgegevens kunnen worden opgevraagd door hulpvrager door op de ‘contactgegevens dienstverlener opvragen’ knop te klikken.

3.4.2. Het bestuderen van demografische gegevens.
Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, etc. Deze gegevens kunnen door Dinst beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Analyse van deze informatie stelt Dinst in staat zo goed mogelijk op de wensen haar leden en klanten in te spelen.

3.5 Dienstverlener verklaart geen foto's van seksuele aard, jeugdfoto's, groepsfoto's of foto's van andere mensen dan van Dienstverlener op onze site te publiceren.

3.6 Dienstverlener verklaart eerlijke en accurate informatie over dienstverlener te verschaffen.

3.7 Dienstverlener stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als de omstandigheden veranderen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door dienstverlener verschafte informatie onjuist, verouderd of incompleet is, behoudt Dinst zich het recht voor het lidmaatschap van dienstverlener te beëindigen en dienstverlener verdere toegang tot de site te weigeren.

3.8 Dienstverlener stemt ermee in dat Dienstverlener persoonlijk verantwoordelijk is voor wat Dienstverlener op onze site publiceert, alsmede de interacties met andere Leden.

3.9 Lid verklaart de persoonlijke gegevens van derden, waarover lid via Dinst beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig ander doel dan het contact leggen met derden in het kader van de dienstverlening. Lid verklaart de persoonlijke gegevens van derden niet over te dragen aan een andere (rechts)persoon of te gebruiken voor het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens Lid via Dinst beschikt.

3.10 Dienstverlener verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan dienstverlener werkelijk is. Dat houdt ook in dat dienstverlener zich niet als een andere dienstverlener of een werknemer van de Dinst zal voordoen.

3.11 Dienstverlener verklaart geen "junkmail", "spam", kettingbrieven, "mailings" of bulk-verspreiding van email aan Leden of voormalig Leden te zullen distribueren.

3.12 Berichten die door Lid aan andere Leden worden verstuurd worden door Dinst als privé behandeld. Dinst behoudt zich het recht voor om op klachten van andere Leden maatregelen te nemen als omschreven in artikel 10 lid 3.

3.13 Contactgegevens van leden worden door Dinst zonder uitdrukkelijke toestemming van Lid of in opdracht van de rechter nooit aan derden bekendgemaakt.

3.14 Dinst maakt in de uitvoering van haar diensten in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

3.15 Dinst mag af en toe aan onze leden een nieuwsbrief versturen waarin interessante ontwikkelingen staan, alsmede nieuwe diensten die Dinst aanbiedt. Bij de aanmelding kan Lid aangeven of Lid prijs stelt op deze nieuwsbrief. Daarnaast geeft lid toestemming aan Dinst om namens partners interessante aanbiedingen per e-mail te versturen.

3.16 Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door Dinst van gegevens kan Lid zich wenden tot onze helpdesk.

4. Intellectueel eigendom

4.1 Lid stemt ermee in dat Lid zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dinst en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, Dinst (website) zal bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, advertenties van Leden, redactionele artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

4.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van Dinst zijn het intellectuele eigendom van Dinst en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dinst.

4.3 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van Dinst en de computercodes of elementen waaruit de diensten en Dinst zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

4.4 Dinst is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van Dinst. Dinst is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van Dinst en/of technische vereisten.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Nieuwsbrieven, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die Lid beschikbaar wordt gesteld door of via Dinst zijn en blijven eigendom van Dinst, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Dinst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geschrevene.

5.2 Dinst is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van Dinst. Dinst is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

5.3 Het gebruik van Dinst is geen garantie voor het vinden van een geschikte Dienstverlener of Hulpvrager. Wanneer de beoogde resultaten van Dinst tegenvallen aanvaardt Dinst geen aansprakelijkheid.

5.4 Dinst aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe arbeidsrelatie ten gevolge van het lidmaatschap van een Lid.

5.5 Dinst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die Lid herkennen of enig ander uit het contact tussen Leden voortvloeiend ongemak.

5.6 Stalkers: Dinst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die Leden blijven achtervolgen.

5.7 Dinst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van door Lid zelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Dinst raadt Lid daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat Lid over zichzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die Dinst biedt.

5.8 Dinst garandeert niet dat Dinst foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Dinst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van Leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Dinst jegens Leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Dinst. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Dinst voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van vierduizend euro.

5.9 Dinst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Dinst gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Leden.

5.10 Dinst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de Leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Dinst.

5.11 Lid vrijwaart Dinst voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door Leden en/of onvoldoende naleving door Leden van enige verplichting jegens Dinst, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

5.12 Dinst bemiddelt tussen Dienstverlener en Hulpvrager. Dinst is niet verantwoordelijk voor de feitelijke dienstverlening die daaruit voortvloeit.

6. Overmacht

6.1 Dinst aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die Dinst niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Dinst personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan Dinst levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Dinst op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

6.2 Wanneer Dinst wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan onze verplichtingen kan voldoen, is zowel Dinst als Lid bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

6.3 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Dinst jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van Lid, zullen steeds voor rekening en risico van Lid zijn.

7. Technisch falen van de website

7.1 Dinst garandeert niet dat Dinst foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. Dinst spant zich in om defecten in de diensten zo snel mogelijk te verhelpen.

7.2 Dinst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

7.3 Dinst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van Leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

7.4 Het is mogelijk dat andere Leden, onbevoegde gebruikers, of 'hackers' beledigend of obsceen materiaal op de site plaatsen of via Dinst doorzenden en dat Lid daardoor onvrijwillig met beledigende uitlatingen en obsceen fotomateriaal wordt geconfronteerd. Dinst kan hiervoor geen verantwoording dragen noch aansprakelijk worden gesteld.

8. Tarieven en Betaling

8.1 Dienstverleners kunnen tegen een onkostentarief een Dinst profiel aanmaken. Profielen worden uitsluitend gepubliceerd na controle en goedkeuring van Dinst. Per contact opvraag betalen dienstverleners een met een Dinst vertegenwoordiger overeengekomen tarief. Hulpvragers kunnen gratis gebruik maken van Dinst.

8.2 Dienstverleners en Hulpvragers kunnen in toenemende mate aanvullende, volledig optioneel, betaalde diensten afnemen.

8.3 Alle prijzen voor de diensten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

8.4 Lid geeft bij het bestellen van betaalde diensten aan hoe te willen betalen.

8.5 Indien Lid Dinst machtigt om te betalen via automatische incasso, draagt Lid zorg voor voldoende saldo op de bij aanmelding opgegeven rekening. Als het verschuldigde bedrag niet automatisch kan worden afgeschreven door een gebrek aan saldo of onbevoegdheid over het saldo te beschikken, brengt Dinst Lid op de hoogte. Lid maakt vervolgens het verschuldigde bedrag over op het door Dinst opgegeven rekeningnummer.

8.6 Indien Lid bij aanmelding heeft aangegeven per IDEAL (eenmalige overschrijving) te betalen dient Lid direct te betalen voor de betaalde dienst. Het moment waarop Dinst de betaling ontvangt, geldt als betalingsmoment.

8.7 Dinst behoudt zich het recht voor haar prijzen te wijzigen.

9. Niet-tijdige betaling

9.1. Als Lid ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken of als Lid het verschuldigde bedrag niet heeft betaald volgens de manier die is omschreven in artikel 9, is hij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.

9.2. Vanaf de datum waarop Lid in verzuim is, mag Dinst eenmalig administratiekosten van € 10.- in rekening brengen. Daarbij komen eventueel de (buitengerechtelijke) incassokosten ter grootte van vijftien procent van het openstaande bedrag, met een minimum van € 35,- . Vanaf de vervaldatum van de rekening kan Dinst Lid een nader te bepalen procent rente per maand of de wettelijke rente indien die hoger is, in rekening brengen.

10. Duur en beeindiging lidmaatschap

10.1 De Overeenkomst wordt voor een onbepaalde tijd afgesloten.

10.2 Lid kan de overeenkomst per direct en zonder opgaaf van reden eenzijdig opzeggen. Dit ontslaat lid niet van de verplichtingen die Lid gedurende de Overeenkomst is aangegaan, waaronder, maar niet beperkt tot, de betaling van de aanvullende, optionele betaalde diensten.

10.3 Dinst heeft geen trucjes om het opzeggen van het Lidmaatschap moeilijk te maken. Als Lid wilt opzeggen kan dat door een mail te sturen naar onze helpdesk.

10.4 Dinst is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Dinst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien Lid één of meer van de verplichtingen jegens Dinst niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van: a. herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel gedrag, die Dinst via andere Leden bereiken, dan wel die Dinst zelf heeft. , b. pogingen van Lid om het lidmaatschap over te dragen , c. indien Lid de rekening niet betaalt binnen de termijn die Dinst heeft gesteld , d. indien Lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of de overboeking ongedaan maakt , e. in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling. f. in het geval Lid een zedenmisdrijf heeft begaan. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Lid verplicht de kosten van de nog resterende minimumduur van de Overeenkomst te voldoen.

11. Slotbepalingen

11.1 Wanneer Dinst wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Lid en Dinst bestaan over op deze andere rechtspersoon.

11.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

11.3 Op betrekkingen tussen Lid en Dinst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Lid en Dinst worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam; dan wel, ter keuze van Dinst, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Lid.